ПРИЕМ

Екология и опазване на околната среда

„Екология и опазване на околната среда“ е широкопрофилна специалност, която позволява придобиване на комплексни знания в различни области на приложната екология (Химия на околната среда, Радиоекология, Екологична минералогия, Биосензори и биоиндикатори) и опазването на околната среда (Управление на отпадъци, Пречистване на промишлени отпадъчни води, Пречистване на замърсени почви, Атмосфера и околна среда) и свързаното с тях прилагане на принципите за устойчиво развитие.

Дипломирането по специалността осигурява знания и опит в широк кръг природни и технически науки, въз основа на които ще се реализирате като инженер-еколози в областта на промишлеността, държавните институции и изследователски институти, с цел възостановяване и поддържане на качествена околна среда.

Професионално направление 4.4 Науки за Земята
Специалност Екология и опазване на околната среда
ОКС Магистър
Професионална квалификация Инженер – еколог
Форма на обучение Редовна
Задочна
Срок на обучение 1.5 години (три семестъра)