Научно-изследователска лаборатория по сканираща електронна микроскопия (СЕМ)

Представяне

Обновената лаборатория СЕМ в МГУ „Св. Иван Рилски“, работи от 2014 г, когато по проект „Обновяване на лабораторното оборудване МГУ “Св. Иван Рилски” с цел повишаване на конкурентоспособността на научните изследвания в областта на еко и енергоспестяващите технологии в суровинния отрасъл“ – BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България” на програма „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013 г. е закупен съвременен сканиращ електронен микроскоп JEOL JSM-6010 PLUS/LA.

Апаратурата дава възможност за изследване на химичния състав на твърди проби с EDS анализ, както и електронно-микроскопски снимки на образци при големи увеличения.

В лабораторията се извършват изследвания по проекти, дипломни работи, дисертации, публикации като клиенти на лабораторията са преподаватели, студенти, докторанти, частни и юридически лица.

Анализи се извършват след предварителна заявка и уговорена дата и час с оператора, като те се съгласуват и с ръководителя на лабораторията.

За контакти и допълнителна информация може да се свържете с:

ас. д-р Георги Лютов

мобилен телефон: +359 889 33 4646

E-mail: georgi_lutov@yahoo.com

Членове на лабораторията

Ръководител
доц. д-р Стефка Димитрова ПРИСТАВОВА
Кабинет: ГПФ, 350
Тел.: 028О60383
Е-mail:  stprist@mgu.bg
no image Отговорник и оператор
ас. д-р Георги Людмилов ЛЮТОВ
Кабинет: ГПФ, 250
Тел.: +359 889 33 4646
E-mail: georgi_lutov@yahoo.com