Научно-изследователска лаборатория по рентгенова дифракция

Представяне

Лабораторията „Рентгенова дифракция“ в МГУ „Св. Иван Рилски“, работи от 2014 г, когато по проект „Обновяване на лабораторното оборудване МГУ “Св. Иван Рилски” с цел повишаване на конкурентоспособността на научните изследвания в областта на еко и енергоспестяващите технологии в суровинния отрасъл“ – BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България” на програма „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013 г. е закупен съвременен рентгенова автоматична система D2 PHASER, на фирма Brucker, обезпечена със софтуер продукт DIFFRAC.SUITE BRUKER – PHASER.

Рентгеновият дифрактометър е широко използван за изследване на кристалния строеж и диагностика на различни видове материали – природни и техногенни минерали, скали, руди, концентрати, почви, строителни материали, отпадъци (минни и технологични) и др.

Чрез рентгеновата дифракция се анализират/изпитват минерални (кристални) фази и химични съединения (със структура). Има широк спектър от приложения при решаване на практически въпроси, свързани с проучването, добива и преработката на минерални и енергийни суровини.

Извличането на ценни попътни компонентни и комплексното оползотворяване на суровините зависи до голяма степен от правилното идентифициране на формата им на присъствие в природните обекти – руди и минерали. Апаратът е много ефективен при качествена диагностика на минерали носители на полезни компоненти или вредни при замърсени площи.

В лабораторията се извършват изследвания на предварително подготвени (стрити) прахови проби по проекти, дипломни работи, дисертации, публикации като клиенти на лабораторията са преподаватели, студенти, докторанти, частни и юридически лица.

Анализи се извършват след предварителна заявка и уговорена дата и час с оператора, като те се съгласуват и с ръководителя на лабораторията.

За контакти и допълнителна информация може да се свържете с:

маг. Сълза Хекимова
мобилен телефон: +359894468443
e-mail: s.hekimova@gmail.com

Членове на лабораторията

Ръководител
доц. д-р Стефка Димитрова ПРИСТАВОВА
Кабинет: ГПФ, 350
Тел.: 028О60383
Е-mail:  stprist@mgu.bg
no image Отговорник и оператор
маг. Сълза ХЕКИМОВА
Кабинет: ГПФ, 149
Тел.: +359894468443
E-mail: s.hekimova@gmail.com