Научно-изследователска лаборатория
„Осветителна техника“

Представяне

Научно изследователската лаборатория „Осветителна техника“ към Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ e основана със заповед на Ректора на МГУ Р1115/14.11.2011 г., с предмет на дейност научноизследователска, изпитателна, експертна, консултантска и други дейности в областа на проучването, проектирането, оценката и изпитването на осветителни уредби и светлотехнически изделия.

Основна дейност на лабораторията е изпитване на светлотехническа продукция, като се спазва стандарта БДС EN17025. В нея също се извършват научни изследвания и се създават уникални измервателни устройства.

НИЛ „Осветителна техника“ може да издава протоколи за реализираната осветеност (яркост), необходими за въвеждане в експлоатация на осветителната уредба.
Към лабораторията по осветителна техника има голям съпътстващ екип, който може да проектира осветителни уредби.

Членовете на екипа имат пълна проектантска правоспособност. В лабораторията е създаден уникален софтуер и измервателна апаратура (гониофотометър), която може да се изработва по поръчка на клиента.

Членове на лабораторията

no image Проектант
маг. инж. Ради Пипев
Кабинет: МЕМФ, 111
Тел.: 0884 727 257
E-mailradi.pipev@gmx.net