Лаборатория по Газова хроматография

Представяне

Лабораторията по Газова хроматография е създадена през 2015 г. към катедра „Геология и проучване на полезните изкопаеми“ при МГУ „Св. Иван Рилски“ с предмет учебно-квалификационна, внедрителска, научна и научно-приложна дейност. Лабораторията е неразделна част от Изследователския център за енергийни георесурси.

Тя е оборудвана с хроматограф на водещата компания SCION S465, сушилен шкаф, точна везна и всички необходими спомагателни инструменти. Има възможност да изследва въглеводороди от газови проби в интервала C1 – C8, притежава разработена методика за определяне на присъствието на въглеводороди в скални образци.

Предвижда се, Лабораторията да разшири възможностите си за определяне на съдържание на водород и невъглеводородни компоненти – въглероден окис, въглероден диоксид, азот и азотни окиси.

През петте години съществуване, в лабораторията са реализирани няколко важни за нефтената индустрия научно-приложни проекти за водещи компании и институции като: Булгартрансгаз ЕАД, Тотал България АД, Овергаз Мрежи АД, Петрокелтик България ООД, Фонд „Научни изследвания“, Национална Следствена Служба и др.

През 2019 г. Лабораторията е включена към междуинституционална Научна Инфраструктура по проект „Съхранение на Енергия и Водородна Енергетика“, чрез който се модернизира. Стартирана е също и процедура по нейната акредитация.

Членове на лабораторията

Ръководител
гл. ас. д-р Николай ХРИСТОВ
Кабинет: ГПФ, 349
Тел.: + 359 88 2798223, + 359 2 80 60378
Факс: + 359 2 962 49 40
Е-mail:  nk.hristov@gmail.com