ПРИЕМ

Проведе се Колоквиум, посветен на 70 години МГУ „Св. Иван Рилски“

На 15.03.2023 г. в МГУ „Св. Иван Рилски“ се проведе Колоквиум „Младите учени и постдокторантите на МГУ „Св. Иван Рилски“. Инициативата е част от събитията по повод 70 годишния юбилей на МГУ „Св. Иван Рилски“.

Зам. -ректорът по НИД проф. дн Ирена Григорова откри събитието с приветствия към младите учени, постдокторантите и академичната колегия. „Националната програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ е много важна стъпка в посока привличане, задържане и развитие на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, за устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на МГУ, за осигуряване на реинтеграция и реализация на млади и перспективни научни кадри, както и благоприятна среда за обмен на научни идеи, като доказателство за това е и настоящия форум“. Колоквиумът беше насочен към създаване на среда, която да благоприятства обмяната на научни идеи, диалог и надграждане на научната мисъл, както и насърчаване на изследователската дейност на участниците в Националната програма „Млади учени и постдокторанти – 2“.

На Колоквиума бяха представени четири иновативни научноизследователски разработки, които предизвикаха голям интерес и оживени дискусии.

Колоквиумът осигури възможност за изява на младите учени и постдокторантите, както и подходяща среда за придобиване на опит в представянето и защитата на научните им идеи и разработки пред академичната колегия на МГУ. В рамките на Колоквиума бяха проведени множество научни дискусии по тематиката, разработвана от младите учени и постдокторантите.

Младите учени и постдокторантите, участници в Националната програма „Млади учени и постдокторанти – 2“: от дясно на ляво: гл. ас. д-р Здравка Моллова, ас. инж. Люпчо Димитров, гл. ас. д-р Гергана Мерачева, гл. ас. д-р Камелия Маринова