ПРИЕМ

Специализирана кариерна борса за студенти се организира от „МГУ „Св. Иван Рилски“

На 15.04.2022 г. в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ бе организирана и проведена кариерна борса за над 50 студенти по професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“.

На събитието присъстваха представители на най-изявените компании от минерално-суровинната индустрия в България – Асарел-Медет АД, Дънди Прешъс Металс България, Елаците Мед АД, Каолин АД, Ескана АД и водещи компании в областта на ядрената енергетика, които въвлякоха студентите в предизвикателствата на тяхната професия и в перспективите за развитието й.
Чрез кариерната борса МГУ „Св. Иван Рилски“ цели да подпомогне студентите по пътя им към заемане на престижни длъжности в едни от най-добрите компании от минерално-суровинния отрасъл, като по този начин прави възможно скъсяването на разстоянието между висшето образование и бизнеса в България.

Мероприятието е част от проект BG05M2OP001-2.016-0010 „Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ в МГУ „Св. Иван Рилски“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.