ПРИЕМ

Издателска къща

Издателска къща „Св. Иван Рилски” е създадена на 22 декември 1999 г. като звено в структурата на НИД – МГУ и е на пряко подчинение на Зам. Ректора по НИД.

Издателската къща организира издаването, размножаването, разпространяването и продажбите на печатни материали, които обслужват учебната, научната, информационната и административно-стопанската дейност на МГУ „Св. Иван Рилски“, като също така извършва услуги на външни потребители.

Разнообразна по вид и обем е издателската дейност на къщата, включваща богатата научна продукция на преподавателите от Университета: учебна литература – учебници, ръководства за упражнения и др; монографии, автореферати на дисертации,  Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски”, Списание Sustainable Extraction and Processing of Raw Materials, Известия по хуманитаристика, материали от конференции, организирани от Университета и др.

Издаваната литература е съобразена със системата за международен книжен обмен, като получава от Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методи” ISBN и ISSN номера.

В книжарницата към издателската къща се предлагат най-новите издания на учебниците.

Издателска къща „Св. Иван Рилски“ предлага:

  • Пълна предпечатна подготовка, графична обработка, набор и оформление на печат на пълноцветни рекламни материали, качествена предпечатна подготовка на учебници, помагала, ръководства, монографии, статии и др.
  • Проектиране на фирмен знак и шрифт. Оформление на визитки, бланки, пликове. Художествено оформление на печатни материали. Векторизиране на фирмени знаци и графики. Сканиране и обработка на изображения.
  • Проектиране и отпечатване всички видове рекламни материали (календари, тефтери и др., вкл. ситопечат върху химикалки) от идейния проект, през предпечатната подготовка, отпечатването и всички довършителни операции!
  • Отпечатване на бързи визитки, печати, бланки, рекламни дипляни, брошури, плакати, автореферати, печатни издания в малки тиражи, учебници, монографии и др.

ЗА КОНТАКТИ:

проф. дн инж. Ирена Григорова, Зам. Ректор НИД

02 8060547, 02 8060203

E-mail: vice_rector_nid@mgu.bg

УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА в книжарницата на Издателска къща МГУ „Св. Иван Рилски“