ПРИЕМ

Здравно осигуряване

Здравно осигуряване на студентите и докторантите в МГУ

 Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване  задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса са всички български граждани, които не са граждани и на друга държава.

 По силата на чл. 40, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за здравното осигуряване за сметка на държавния бюджет се осигуряват лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно – до завършване на средното образование, както и студентите – редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст, и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка ако не подлежат на здравно осигуряване на друго основание, посочено в чл. 40, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване (държавни служители, лица, работещи без трудово правоотношение и др.).

Право на здравно осигуряване

1. Право на здравно осигуряване имат всички учащи се редовни студенти, които отговарят на следните условия:

• форма на обучение – редовна;
• образователно-квалификационна степен–„бакалавър”, „магистър”;
• да не са осигурени по реда на чл.40, ал.1 от Закона за здравното осигуряване – на друго основание;
• възраст – ненавършeни 26 години.

1.1. Право на здравно осигуряване имат всички докторанти, които отговарят на следните условия:

• форма на обучение – редовна;
• да не са осигурени по реда на чл.40, ал.1 от Закона за здравното осигуряване – на друго основание;

За учащи се в МГУ се считат и прекъсналите по болест, прекъсналите поради бременност и раждане, прекъсналите поради слаб успех и всички видове студенти, които са прекъснали, но са запазили студентски статут.

Внимание

На изгубилите статут на студенти/докторанти в МГУ- отписани и отстранени, независимо от причините за това се отнема правото на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 3, т. 1 и 2 от ЗЗО.

2. Правото на здравно осигуряване се установява с декларация за здравноосигурителен статус.

Декларация се подава задължително:

• В началото на учебната година;

(При записване в съответния Деканат)

• При промяна на декларираните обстоятелства; (Декларираните данни важат до подаване на нова декларация.).

(в Учебно-информационен отдел, Ректорат, 1 етаж)

Промяна в здравноосигурителния статус на студент може да се извършва само за бъдещ период и на основание подадена декларация, или при изгубване статута на студент/докторант.

Новоприетите студенти започват да бъдат осигурявани от началото на учебната година (от месец октомври). За периода от месец юли до месец септември те се самоосигуряват.

ВАЖНО!!! Проверявайте редовно здравния си статус на сайта на НАП – www.nap.bg

От 2010 г. здравни права се губят, ако имате повече от 3 неплатени месечни вноски за последните 3 години!

Ако срещу името Ви пише „Лицето е с непрекъснати здравноосигурителни права”, Вие сте редовни, въпреки че за предишните години (преди трите последни) може да имате неплатени вноски!

Ако имате неплатени здравноосигурителни вноски, можете да разберете каква сума дължите с помощта на здравноосигурителен калкулатор, който ще намерите на сайта на НАП или чрез справка на тел. 0700 18 700.

Плащането на здравноосигурителни вноски може да стане във всеки клон на банка. В банковите клонове, които са в офисите на НАП, не плащате такса за превода. Здравните права се възстановяват, след като бъде платен пълният размер на главницата и лихвата.