ПРИЕМ

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Разработване на полезни изкопаеми) на 21-ви и 29-ти септември 2023 г.

КАТЕДРА “РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2022/23 година

на 21 септември (четвъртък) 2023 г.  

от 9:00 часа ще се проведе ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

за абсолвентите от специалността „Разработване на полезни изкопаеми“,  ОКС „Бакалавър“

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

на 29 септември (петък) 2023 г. от 09:00 часа

за абсолвентите от специалностите:

„Открито разработване на полезни изкопаеми“, „Подземно разработване на полезни изкопаеми“ и „Техника и технология на взривните работи“,ОКС „МАГИСТЪР“

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗПИТА до 19.09.2023 г.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ до 25.09.2023 г.

Каб. 215, МТФ

Доц. д-р Евг. Александрова