ПРИЕМ

Държавен изпит и защити на дипломни работи на 14 юли 2022 г.

КАТЕДРА “ПОДЗЕМНО СТРОИТЕЛСТВО”

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2021/22 година

на 14 ЮЛИ  (ЧЕТВЪРТЪК) 2022 г.  

от 9:00 часа ще се проведе   ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

 В ЗАЛА  235

За студентите от специалност „ ПОДЗЕМНО СТРОИТЕЛСТВО“ОКС“БАКАЛАВЪР“

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

ще се проведат на 14 ЮЛИ  (ЧЕТВЪРТЪК) 2022 г.  

от 10:00 часа  ЗАЛА 236

за студентите от специалности

„ГТ „, „ПС“ , „ТТВР-ПВМ“ , ОКС“МАГИСТЪР“

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗПИТА СЕ ИЗВЪРШВА В ДЕКАНАТА НА МТФ до 07.07.2022г.

       СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ В ДЕКАНАТА НА МТФ  до

01.07.2022г.