ПРИЕМ

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ) на 25-ти септември 2023 г.

КАТЕДРА “СОНДИРАНЕ, ДОБИВ И ТРАНСПОРТ НА НЕФТ И ГАЗ”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2022/2023 година

На 25 септември 2023 г. ще се проведат:
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа в зала 261

за абсолвентите от специалност: „Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ“ на ОКС

БАКАЛАВЪР
и

ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ от 9.00 часа в зала 262 – „Булгартрансгаз”

за абсолвентите от специалности „СДНГ”, „ДТСНГ”, „ПС“; „Газоснабдяване” и „УГИ” на ОКС

МАГИСТЪР.

Записване за участие в Държавен изпит и Дипломни защити, и предаване на дипломните

работи до 12:00 часа на 19.09.2023 г. в канцеларията на катедрата.