ПРИЕМ

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ) на 5-ти юли 2023 г.

КАТЕДРА “СОНДИРАНЕ, ДОБИВ И ТРАНСПОРТ НА НЕФТ И ГАЗ”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2022/2023 година
На 05 юли 2023 г. ще се проведат:
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа в зала 261
за абсолвентите от специалност ''Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ'' на ОКС
БАКАЛАВЪР
и
ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ от 9.00 часа в зала 262 – „Булгартрансгаз”
за абсолвентите от специалности „СДНГ”, „ДТСНГ”, „ПС'' , „Газоснабдяване” и „УГИ” на ОКС
МАГИСТЪР.
Записване за участие в Държавен изпит и Дипломни защити, и предаване на дипломните
работи до 12:00 часа на 30.06.2023 г. в канцеларията на катедрата.