ПРИЕМ

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Подземно строителство) на 26-ти септември 2022 г.

КАТЕДРА “ПОДЗЕМНО СТРОИТЕЛСТВО”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2021/22 година

на 26 СЕПТЕМВРИ (ПОНЕДЕЛНИК) 2022 г.

от 10:00 часа ще се проведе ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

 В ЗАЛА 235

За студентите от специалност „ПОДЗЕМНО СТРОИТЕЛСТВО“, ОКС “БАКАЛАВЪР“