ПРИЕМ

Транспорт и съхраняване на нефт, газ и твърди минерални продукти

ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА “СОНДИРАНЕ, ДОБИВ И ТРАНСПОРТ НА НЕФТ И ГАЗ“

АНОТАЦИЯ

на докторска програма по „Транспорт и съхраняване на нефт, газ и твърди минерални продукти“, професионално направление 5.8. „ПРОУЧВАНЕ, ДОБИВ И ОБРАБОТКА НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ”

Катедра “Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ” при МГУ “Св. Иван Рилски” – София обучава студенти по ОКС бакалавър и магистър и ОНС доктор.

Подготовката на докторанти по докторска програма „Транспорт и съхранение на нефт, газ и твърди минерални продукти” е подчинено на мисията и целите на университета и се базира на основни нормативни актове в МОН.

В учебния процес на образователната научна степен “доктор” по научната специалност “Транспорт и съхраняване на нефт газ и твърди минерални продукти“ са застъпени всички съвременни и модерни направления в областта на транспорта и съхранението на нефт и газ и съответните технологии за тези дейности. Такива са: транспортирането на втечнен и компресиран природен газ, съхраняването и преноса на газови горива, прогнозиране на потреблението на енергийни ресурси, енергийна ефективност и усточиво развитие.

Преподаватели от катедрата са изнасяли научни доклади на престижни конгреси в  Русия, Китай, Австрия, Швейцария, Испания и др.

В процеса на обучение се прилагат съвременните тенденции в образованието: софтуер, електронни курсове, тренажори. Използва се  мултимедия за презентации на учебни материали, използва се приложен специализиран софтуер и обучителни  програми.

В докторантурата се подготвят и изграждат висококвалифицирани научно-преподавателски кадри и специалисти за една от основните сфери на енергийния отрасъл – транспортирането на суровини във всичките му аспекти. Съществуването на експерти в това направление е пряко свързано с националната сигурност на страната и развитието на енергийната сигурност и инфраструктура, а от тук и с цялата икономика и връзките и със страните от региона.

Целите на обучението са:

  • Създаване на нови научни и научно-приложни продукти, чрез използване на съвременни методи и изследвания с цел практическата приложимост на тези продукти и внедряването им в производството и петролните компании;
  • Подпомагане развитието на научноизследователската дейност в синергия с компании от сектора;
  • Създаване на условия и стимулиране на научното израстване на младите кадри и осигуряване на приемственост в катедрените колективи.

Педагогическата дейност на докторантите се изразява в провеждането на лабораторни, семинарни и практически занятия със студентите.

Катедрата по “Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ” е единственото звено в рамките на висшето образование в страната, където се подготвят специалисти в този сфера, което поставя задачите и отговорностите на национално ниво.