ПРИЕМ

Техника и технология на сондирането

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”
гр. СОФИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 5.8.
„ПРОУЧВАНЕ, ДОБИВ И ОБРАБОТКА НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ“

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА
„ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НА СОНДИРАНЕТО“

АНОТАЦИЯ

Катедра “Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ” при МГУ “Св. Иван Рилски” – София обучава студенти по ОКС бакалавър и магистър.

Учебните планове и програми са съвременните и предполагат ефективен и висококачествен учебен процес. Това е добра предпоставка и база за подготовката на специалисти в образователната научна степен “доктор” по научната специалност “Техника и технология на сондирането“.

Обучението по тази програма се провежда в съответствие със съвременните тенденции в развитието на науката и приложенията й в практиката.

Изследванията могат да се провеждат в отделните направления, като: сондиране за конвенционален и шистов нефт и газ, проучвателно и хидрогеоложко сондиране, инженерно-геоложко сондиране, наклонено-насочено сондиране и съответните технологии в тях като: режими на сондиране; промиване и циментиране на сондажите; сондиране с голям диаметър; ремонт на сондажи за добив на сол; насочено диамантено сондиране; разработване и изследване работата на сондажни устройства и други.

Преподаватели от катедрата са специализирали и чели лекции в престижни университети извън страната като The Norwegian University of Science and Technology, Dept. Of Petroleum Engineering and Applied Geophysics, Universidad Internacional Menéndez Pelayo – Сандандер, Испания и други. Катедрата е имала традиционно добри връзки със сродните ВУЗ в бившите социалистически страни, като след промените някой от тях са загубени и понастоящем бавно се възстановяват.

В катедрата се извършват научни изследвания финансирани от МГУ, като това позволява да се обогати научно-изследователската и лабораторна база.

Предвид казаното по-горе подготовката на докторанти е комплексна и е неразделна част от целия образователен и научно-изследователски процес в катедрата.

Целите и задачите на обучението в катедра СДТНГ са да се подготвят кадри по научната специалност “Техника и технология на сондирането“. в ОНС “доктор” в професионално направление “5.8. Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми”.

Мотивите са свързани нуждата в страната ни да се подготвят и изграждат висококвалифицирани специалисти и научно-преподавателски кадри за една от основните сфери на добивния отрасъл – сондирането във всичките му аспекти.

Тяхната дейност е пряко свързана с националната сигурност на страната и развитието на добивния отрасъл, а от тук и с цялото национално стопанство.

Към мотивите може още да бъде добавено:

 • Създаване на нови научни и научно-приложни продукти, чрез използване на
  съвременни методи и изследвания с цел приложимост и внедряване в производството;
 • Изграждане на условия и стимулиране на научното израстване на младите кадри и
  осигуряване на приемственост в катедрения колектив;
 • Подготовка на кадри за нуждите на сондажна дейност;
 • Подготовка на висококвалифицирани научно-преподавателски кадри, за работа във
  висшите и средни учебни заведения;
 • Поддържане на адекватно ниво на информираност за най-новите световни постижения на
  науката и техниката в областта на сондирането и обезпечаване на държавните институции и поддържане на техният административно-контролен потенциал;

Катедра СДТНГ в рамките на МГУ е единственото звено в сферата на висшето образование в страната, където се подготвят специалисти по сондиране, което прави задачите и мотивите на още по-високо ниво и с по-големи отговорности.