ПРИЕМ

Методи и техника на геоложките изследвания

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”
гр. СОФИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 4.4.
„НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА“

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА
„МЕТОДИ И ТЕХНИКА НА ГЕОЛОЖКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

АНОТАЦИЯ

Докторската програма по научната специалност „Методи и техника на геоложките изследвания“ е предназначена да подготви висококвалифицирани специалисти в областта на структурните геолого-геофизични изследвания свързани с търсенето, проучването и усвояването на находища на минерални суровини.

В МГУ „Св. Иван Рилски”, за разлика от програми, които са свързани с фундаментални геофизични и геоложки проблеми, усилията са насочени главно към решаването на задачи, пряко свързани с изпълнението на държавни и/или корпоративни проекти като се акцентира на спецификите в подготовката и обучението на докторантите преди всичко в практически аспект. Специално внимание се обръща на
приповърхностните геофизични изследвания при промишленото, гражданското и минното строителство, a също и на изграждането на географски бази от данни при управлението на инженерно геоложки и геологопроучвателни проекти и при съвременното администриране на природни паркове и геопаркове.

Постъпващите докторанти получават необходимата теоретична и практическа подготовка, задълбочаваща познанията им в областта на прилагането на полеви, сондажни и дистанционни геофизични методи и геоложки техники във всички етапи на търсене, проучване, добив и преработка на минерални суровини, както и при решаването на инженерногеоложки, хидрогеоложки и екологични задачи. Те усвояват съвременен професионален геоложки и геофизичен софтуер.

Завършилите докторската програма по научната специалност „Методи и техника на геоложките изследвания“ към катедра „Приложна геофизика“ и катедра „Геология и геоинформатика“ намират професионална реализация при проектирането и провеждането на геофизични, геоложки, геохимични и гео-административни задачи и изследвания в посочените области, както и в сфери с близка или подобна дейност. Те могат да се реализират в проектантски, научноизследователски и инженерингови организации, фирми и държавни институции с широко поле на дейност, както у нас, така и в Европа или по света.

Получената специализираща подготовка им дава възможност да работят като ръководни кадри или експерти в държавни и обществени структури, както и като преподаватели или сътрудници във висши учебни заведения. Завършилите могат успешно да се реализират и чрез знанията си в областта на съвременните компютърни технологии.