ПРИЕМ

Маркшайдерство

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”
гр. СОФИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 5.7.
„АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ“

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА
„МАРКШАЙДЕРСТВО“

АНОТАЦИЯ

Обучението в ОНС „доктор” е част от образователния и научно-образователния процес в катедра “Маркшайдерство и геодезия”, основана преди 65 г. история. Основната цел е повишаване на квалификацията на обучаемите докторанти – минни инженери с ОКС „Магистър” и изграждането им, като научни работници, преподавателски кадри във ВУ, както и като висококвалифицирани специалисти от различните научни и научно-приложни направления в геодезията, строителното и минното дело.

За постигане на целта се осигурява образователна дейност от висококвалифицирани преподаватели и изтъкнати специалисти в областта на научната специалност “Маркшайдерство”. В индивидуалния план на всеки докторант са заложени конкретни курсове и задачи за набиране и прилагане на професионални и научни знания. Осигурява се пълно съдействие за ползване на лабораторната база на катедрата и наличното информационно осигуряване за провеждане на научни изследвания в сферата на геоложките и минните науки, свързани с фундаментални и регионални геоложки изследвания, търсене, проучване и оценка на находища на подземни богатства, геодезичното обезпечаване строителството на минни обекти, маркшайдерско осигуряване, разработването на находищата на подземни богатства, специализирани кадастрални дейности, геомеханична оценка на терени, под/и в които са провеждани минни работи.

Използват се и традиционно изградените добри взаимоотношения с фирмите от геолого-проучвателния и миннодобивния сектор за извършване на научни и научно-приложни изследвания в реални производствени условия и запознаване със съвременни специализирани технически средства, софтуер и технологии. В обучаващото звено – катедра „Маркшайдерство и геодезия” работят общо единайсет преподаватели, от които десет са на ОТД, един – на половин щат, а хонорувани преподаватели се привличат във връзка с големия хорариум, произтичащ от изискванията към подготовката на магистри по държавно регулираната специалност „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра“.

Катедрата е с над 60-годишни традиции в обучението на студенти в областта на маркшайдерството и геодезията. Тя е с доказан авторитет в осъществяването на отговорни изследвания в сложни руднични условия, в развитието на съвременни геодезически и маркшайдерски технологии, и приложението им в дейността на специалистите в едноименните области.

Обучението в ОНС „доктор”, реализирано в кат. „Маркшайдерство и геодезия” е в съответствие с обществените потребности и действащото законодателство у нас и е съобразено с изискванията за образователната степен във водещи университети от ЕС, Австралия, Великобритания, Република Южна Африка, Русия, Украйна и др.