ПРИЕМ

Геология и проучване на полезни изкопаеми

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”
гр. СОФИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 5.8.
„ПРОУЧВАНЕ, ДОБИВ И ОБРАБОТКА НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ“

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА
„ГЕОЛОГИЯ И ПРОУЧВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ“

АНОТАЦИЯ

Подготовката на докторанти е неразделна част от целия образователен и научно-образователен процес в катедра “Геология и проучване на полезни изкопаеми”. Основна цел е повишаването на квалификацията на обучаемите докторанти и изграждането им, като научни работници, преподавателски кадри във ВУЗ, както и висококвалифицирани специалисти от различните научни и научно-приложни направления в геологията и проучването на различните видове полезни изкопаеми. За постигането на тези цели са осигурени висококвалифицирани преподаватели, изтъкнати специалисти, с опит в изследването и проучването на полезните изкопаеми.

Подготвени са специализирани курсове с определена насоченост, целящи получаване от докторантите на знания и умения да поставят и решават научни задачи, съгласно индивидуалния им план – методи за теренни и лабораторни изследвания на метални, неметални полезни изкопаеми, въглища, нефт и природен газ, статистическа обработка на получените данни, създаване на геоложки модели на находищата и др.

За целта катедрата разполага с лабораторна база и информационно обслужване за провеждане на научни изследвания в обучаваната област от геоложките науки, а именно фундаменталните и регионалните геоложки изследвания, търсенето, проучването и оценката на находища на различни минерални суровини, геоложкото обезпечаване на минния добив, разработването и прилагането на различни технологии, изследването и оценката на геоложките условия на жизнената среда, екологични аспекти при проучване и използване на минералните суровини и др.

С докторската програма се подготвят висококвалифицирани научноизследователски кадри, способни самостоятелно да провеждат научни и научно-приложни изследвания на всички видове полезни изкопаеми, както и за дейности по внедряване на съвременните теоретични и методични достижения.

В резултат на обучението, докторантите се подготвят за създаване на нови научни продукти чрез използване на съвременни методики и аналитични техники в областта на геоложките науки, изучаването на геоложките особености на находища на различни типове полезни изкопаеми по отношение на закономерностите в тяхното пространствено разпространение, веществен състав, условия на образуване и възможности за комплексна и ефективна експлоатация.

Същевременно, докторантите се подготвят и като висококвалифицирани научно-преподавателски кадри за провеждане на обучението във висшите и някои специализирани средни учебни заведения.