ПРИЕМ

Автоматизация на производството (по отрасли)

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”
гр. СОФИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 5.2.
„ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА“

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА
„АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО (ПО ОТРАСЛИ)“

АНОТАЦИЯ

Обучението в образователната и научна степен „доктор” по докторската програма „Автоматизация на производството (по отрасли)“ в МГУ „Св. Иван Рилски” е насочено в областта на управляващите системи, отнасящи се към процесите и машините в минно-добивната и преработвателна промишленост, добива на нефт и газ, опазване на околната среда и др. и се провежда след завършена магистратура и успешно участие в конкурс.

Обучението на докторанти по „Автоматизация на производството (по отрасли)“ има за цел разширяване и задълбочаване на професионалните знания и научни компетенции след образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър”.

По време на обучението си по докторската програма „Автоматизация на производството (по отрасли)“ докторантите придобиват система от трайни, фундаментални и специализирани знания на съвременно ниво и следните професионални компетенции в областта на автоматиката, информационните и управляващите технологии:
– да ръководят, проектират и разработват техники за научни изследвания;
– да придобиват, създават и интерпретират нови знания, чрез провеждане на собствени
изследвания;
– да адаптират водещите съвременни научни постижения към областта на минно-добивната и преработвателна промишленост;
– да създават нови научни продукти чрез използване на съвременните постижения на информационните технологии;
– да извършват експертни оценки.

Завършилите докторанти са специалисти, способни бързо и качествено да решават научни проблеми, свързани със съвременните производствени технологии.

Те успешно могат да се реализират във висши училища и научни организации, като висококвалифицирани преподаватели и научни работници, както и във фирми, предприятия и изследователски центрове, като водещи специалисти.