ПРИЕМ

Годишна стипендия за редовен докторант от Фондация Карол Знание

Фондация Карол Знание предоставя годишна стипендия в размер на 8000 лв. за редовен докторант, който се избира с конкурс.

Изисквания към кандидатите:

  • Да са български граждани;
  • В годината на получаване на стипендията да са редовни докторанти в акредитирани висши училища в страната и БАН, и да не са последна година на обучението си.
  • Проектът, по който работят да има потенциално практическо приложение.

Тематични области:

–        Естествени науки;

–        Технически науки;

–        Медицински науки.

Документи за кандидатстване

  • Мотивационно писмо, в което се аргументира личната мотивация за участие в конкурса;
  • Автобиография, в която се включват и научните активности – публикувани статии, участие в научни конференции и семинари, състезания, подготвени и изнесени научни реферати, спечелени конкурси и грантове и други;
  • Копие на заповедта за зачисляване в докторантура;
  • Резюме на изследователския проект в обем до 2 страници, в което се посочва значимостта на темата с кратък теоретичен обзор; използвани методи и подходи; експерименти; постигнати до момента резултати; поставени краткосрочни и дългосрочни цели; очаквани резултати; потенциал за приложение; уникалност на проекта; предстоящи дейности през следващата година и примерен план за изразходване на средствата от стипендията;
  • Списък на публикации, ако има такава.

Процедура и срокове

Срок за кандидатстване  – 11 декември 2021 г.

Документи за кандидатстване се подават с електронна поща на knowledge@karoll.bg

Само финалистите в конкурса представят проектите си пред жури;

Период на получаване на стипендията: февруари – ноември 2022 г. на десет равни месечни вноски.

Повече информация можете да получите на: https://karollknowledge.bg/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d1%8f/

За съдействие и повече информация можете да се обръщате към гл. ас. д-р Росен Иванов – Представител на МГУ „Св. Иван Рилски“ в партньорството с Фондация Карол Знание,

гл. ас. д-р Росен Иванов

катедра „Инженерна геоекология“

Тел: +359 2 8060 578