ПРИЕМ

Купените

Купените
с. Реселец, Плевенска област

Купените представляват група от скални кукли (1), образувани сред мастрихтски варовици с кремък. Разположени са на 200 m надморска височина по десния бряг на р. Белило, на 0,8 km СЗ от с. Реселец, Плевенска област по шосето за с. Бресте (43.24636, 24.02404). Скалните кукли „Купените” са защитени като природна забележителност през 1972 г.

Купените се намират в североизточната част на Западния Предбалкан, чиято северна граница минава между селата Бресте и Сухатче. Варовиците са образувани преди около 70 млн. г. в нормалносолено плитко и топло море. Те са светлосиви, плътни, здрави, тънкопластови с много светлооцветени кремъчни конкреции (2). Дебелината им варира от 30 до 150 m. Обединени са в рамките на Мездренската свита, разпространена като добре издържана ивица в горнокредния разрез по течението на реките Ръчене и Белило. Горната граница представлява бърз литоложки преход към биокластичните варовици на Кайлъшката свита, които оформят малък скален венец над Купените (3-5). Това са кремави дебелопластови до масивни, здрави биокластични варовици. В състава им участва черупчест детритус и добре запазени бриозои, бивалвии, брахиоподи, гастроподи, морски таралежи и рядко амонити. Дебелината им е до 50 m.

Купените са една от многобройните геоморфоложки форми сред мастрихтските варовици, които формират впечатляващи скални венци в тази част на Предбалкана. Те наподобяват известния геоложки феномен Чудните скали в Източния Предбалкан, с който имат еднакъв генезис, но вместващите скали са малко по-стари. Подобни форми се образуват най-често в ядчести варовици или варовици с кремъчни конкреции, каквито са тези на Мездренската свита.

Купените са една от най-красивите варовикови скални композиции в страната. Импозантните скални пирамиди са наредени по стръмния десен бряг на р. Белило и се издигат на 30-40 m над речното корито. Те са добре разкрити, свързани или отделени една от друга, като само в основата им има тънка зелена ивица, на фона на която се открояват още по-ясно. Образуването им станало през последните няколко десетки хиляди години на Кватернера. То е резултат от действието на атмосферните води върху мастрихтските варовици, дължащо се податливостта на този тип скали към окарстяване. Липсата на растителност по склоновете допълнително благоприятства тяхното развитие.

На стотина метра под Купените се намира друг защитен природен обект – красивият водопад Скока, оформен сред варовиците на Каленската зоогенна свита. Тази единица стои в основата на горнокредния разрез в района и покрива несъгласно аптските пясъчници на Романската свита. Тя е със сантонска възраст и се разкрива рядко, защото е с малка дебелина (до 6 m). Тук оформя малък водопад с височина 3-4 метра, колкото е дебелината на изграждащите я скали. Това са здрави кремави биогенни варовици с много черупки и ядки от бивалвии, гастроподи, бриозои, брахиоподи, криноидеи, морски таралежи и други организми, населявали плитката крайбрежна част на сантонското море, което залива долнокредния пенеплен преди около 85 млн. г.

Освен Купените в района на с. Реселец има още 3 геотопа, включени в Регистъра и кадастъра на геоложките феномени в България: Скалните кукли, Реселешките кукли, и Калето. Водопадът Скока и лесопарк Калето по долината на р. Ръчене допълват чудесния природен ландшафт, към който в по-широк план могат да се добавят и скалния мост Проходна, срутището Струпаница, Провъртеника, известните пещери от Карлуковския карст в землището на село Карлуково; Камарата и чудесните скални кукли по долината на р Ръчене.

Независимо от относително слабата си туристическа популярност, Купените и останалите обекти около Реселец са описвани в популярни и справочни издания, като сп. Природа и знание, Енциклопедия България, пътеводители и др. Благоприятното им разположение в непосредствена близост до селото и други красиви места и наличната леглова база, прави целия район по долното течение на р. Ръчене особено подходящ за отдих и туризъм.

Геоложкият феномен Купените е най-представителен сред подобните на него “кукли” и “чукли” в района на селата Реселец и Камено поле. Той превъзхожда по своята естетическа стойност и известните Чудни скали в Източния Предбалкан, които поради местоположението си имат по-голяма популярност. Според експертната оценка естетическата стойност на Купените е доста висока и може да се счита за обект с национално и дори регионално значение.

С оглед на възможността тези обекти да бъдат обединени в геопарк, трябва да се предприемат и някои по-мащабни мероприятия за популяризиране, маркировка и поставяне на информационни табели за статута, местоположението и генезиса им. На тях трябва да е указано местоположението на отделните обекти, с подходяща пътна скица на района и туристическите пътеки.

Автори: Христо Василев, Димитър Синьовски

Галерия

Местоположение