ПРИЕМ

Завършвайки специалност „Обогатяване и рециклиране на суровини“ Вие сте дипломиран инженер по обогатяване и рециклиране на суровини, който може да:

☑ Управлява обогатителни фабрики и дружества от минерално-суровинната индустрия в България и чужбина;
☑ Да ръководи организации с предмет на дейност преработване на рудни и нерудни полезни изкопаеми, въглища, отпадъци от всички области на човешката дейност, генериране на нови продукти от отпадъци, пречистване на почви, въздух и води от различни видове замърсители;
☑ Ръководи технологичната и производствена дейност в областта на оползотворяване, преработка и управление на минерални и енергийни суровини;
☑ Рециклиране на промишлени и битови отпадъци, третиране на отпадъчни води, замърсени почви и др.

Професионално направление 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
Специалност Обогатяване и рециклиране на суровини
ОКС Бакалавър
Професионална квалификация Инженер по обогатяване и рециклиране на суровини
Форма на обучение Редовна, задочна
Срок на обучение Четири години