ПРИЕМ

Завършвайки специалност „Екология и опазване на околната среда“ Вие сте дипломиран инженер еколог, който може да:

☑ Заема длъжности свързани с дейности по опазване на околната среда в геологопроучвателния, минния и енергийния отрасли, химичната, фармацевтичната промишленост и селското стопанство, преработването на минерални суровини,
☑ Реализира знанията си като еколог в областни управи и общини, РИОСВ и като държавни служители в институции с ресор екология.
☑ Проектира и организира природозащитни мероприятия и осъществява административен контрол в различни отрасли на промишлеността и селското стопанство, експерти в държавни институции, неправителствени организации и търговски дружества с предмет на дейност в областта на екологията и опазването на околната среда и изследователи в областта на екологията и опазването на околната среда.

Професионално направление 4.4 Науки за земята
Специалност Екология и опазване на околната среда
ОКС Бакалавър
Професионална квалификация Инженер еколог
Форма на обучение Редовна, задочна
Срок на обучение Четири години