ПРИЕМ

Академичен съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛ
проф. д-р Ивайло Георгиев Копрев
Ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“
Тел.: 02 8060201
E-mail: rector@mgu.bg
ЧЛЕНОВЕ
проф. дн Валери Емилов Митков Тел.: 02 8060237
E-mail: valery.mitkov@mgu.bg
проф. дн Ирена Любенова Григорова Тел.: 02 8060234
E-mail: irena.grigogrova@mgu.bg
 проф. д-р Иван Стефанов Минин Тел.: 02 8060243
E-mail: ivan.minin@mgu.bg
проф. д-р Йордан Костадинов Иванов Тел.: 02 8060 504
E-mail: ivanov.jordan@mgu.bg
проф. д-р Камен Петков Попов Тел.: 02 8060 575
E-mail: kpopov@mgu.bg
проф. д-р Маринела Иванова Панайотова Тел.: 02 8060305
E-mail: m_panayotova@mgu.bg
проф. д-р Павел Евстатиев Павлов Тел.: 02 8060582
E-mail: pavel.pavlov@mgu.bg
проф. д-р Пламен Борисов Савов Тел.: 02 8060348
E-mail: psavov@mgu.bg
проф. д-р Станислав Йорданов Топалов Тел.: 02 8060291
E-mail: s.topalov@mgu.bg
проф. д-р Стефка Димитрова Приставова Тел.: 02 8060383
E-mail: stprist@mgu.bg
проф. д-р Стефчо Боянов Стойнев Тел.: 02 8060377
E-mail: stoynev_geot@mgu.bg
проф. д-р Светлана Георгиева Браткова Тел.: 02 8060498
E-mail: s_bratkova@mgu.bg
доц. д-р Анатолий Цанков Ангелов Тел.: 02 8060478
E-mail: tonyagev@mgu.bg
доц. д-р Борис Владимиров Вълчев Тел.: 02 8060369
E-mail: b_valchev@mgu.bg
доц. д-р Борислава Бориславова Гълъбова Тел.: 02 8060334
E-mail: borislava.galabova@mgu.bg
доц. д-р Весела Емилова Петрова Тел.: 02 8060396
E-mail: vessela.petrova@mgu.bg
доц. д-р Даниела Димитрова Парашкевова Тел.: 02 8060483
E-mail: dani.parashkevova@mgu.bg
доц. д-р Евгени Стоянов Крайчев Тел.: 02 8060301
E-mail: evgeni.kraychev@mgu.bg
доц. д-р Евгения Иванова Александрова Тел.: 02 8060574
E-mail: e.aleksandrova@mgu.bg
доц. д-р Елза Петрова Иванова-Димова E-mail: e.dimova@mgu.bg
доц. д-р Захари Иванов Динчев Тел.: 02 8060450
E-mail: dinchev@mgu.bg
доц. д-р Иван Димитров Иванов Тел.: 02 8060367
E-mail: ivan.d.ivanov@mgu.bg
доц. д-р Илиян Христов Илиев Тел.: 02 8060267
E-mail: ilian.iliev@mgu.bg
доц. д-р Кирил Сталинов Джустров Тел.: 02 8060460
E-mail: justrov@mgu.bg
доц. д-р Мартин Минков Бояджиев Тел.: 02 8060365
E-mail: martinb@mgu.bg
доц. д-р Мая Любенова Томова Тел.: 02 8060556
E-mail: maya.grigorova@mgu.bg
доц. д-р Милена Дончева Бегновска Тел.: 02 8060292
E-mail: milena.begnovska@mgu.bg
доц. д-р Петко Николов Недялков Тел.: 02 8060246
E-mail: petko.nedyalkov@mgu.bg
доц. д-р Райна Йорданова Вучева-Николова Тел.: 02 8060303
E-mail: rayna.vucheva@mgu.bg
доц. д-р Ромео Фердинандов Александров Тел.: 02 8060435
E-mail: romeo.alexandrov@mgu.bg
НЕХАБИЛИТИРАНИ ЧЛЕНОВЕ
гл. ас. д-р Здравка Георгиева Моллова Тел.: 02 8060536
E-mail: z.mollova@mgu.bg
ст. пр. Моника Стоянова Христова Тел.: 02 8060389
E-mail: monika.hristova@mgu.bg
гл. ас. д-р Николай Лазаров Лаков Тел.: 02 8060267
E-mail: NLakov@mgu.bg
гл. ас. д-р Теодора Маврова Янкова Тел.: 02 8060258
E-mail: teodora.qnkova@mgu.bg
Християн Веселинов Цанков Тел.: 02 8060353
E-mail: ch.tzankov@mgu.bg
ас. Веселин Христов Митков E-mail: veselin.mitkov@mgu.bg
СТУДЕНТИ
Виктор Даниелов Веселинов E-mail: 222917@mgu.bg 
Димитър Христов Туджаров E-mail: 212003@mgu.bg
Зорница Бойкова Гелова E-mail: 221910@mgu.bg
Розалия Кирилова Кирилова E-mail: 211505@mgu.bg