ПРИЕМ

Cisco Академия

ЛОКАЛНА CISCO МРЕЖОВА АКАДЕМИЯ ПРИ МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“

Предлага обучение в курса CCNA v7.0: Switching, Routing and Wireless Essentials.

Курсът на обучение е разделен на 3 семестъра.
☑ Първи семестър – Introduction to Networks.
☑ Втори семестър – Switching, Routing and Wireless Essentials.
☑ Трети семестър – Enterprise Networking, Security, and Automation .

Cisco Systems е световен лидер в мрежовото и комуникационното оборудване.
Завършилите курса на обучение могат да се явят на изпит за CCNA Switching, Routing and
Wireless Essentials сертификат, валиден в цял свят.
Изискване към курсистите е да имат умения за четене на английски език в сферата на
информационните технологии.

Занятията се провеждат дистанционно и присъствено.
☑ Дистанционно – курсистите получават достъп до мултимедийно, WEB
базирано учебно съдържание, включващо схеми, анимирани демонстрации, видео клипове
с нагледни обяснения, онлайн игри, линкове към допълнителна информация, практически
упражнения базирани на симулационната програма Cisco Packet Tracer;
☑ Присъствено –лабораторните упражнения се провеждат в компютърна
лаборатория с мрежова апаратура на Cisco Systems и разяснения от инструктор.
При успех от тестовете от трети семестър над 85% курсистите получават ваучер с отстъпка
от около 50% от цената на финалния сертифициращ изпит.

Такса за семестър:
• Студенти, докторанти и служители на МГУ „Св. Ив. Рилски“ – 200 лв.
• Всички останали – 250 лв.
За контакти:
• доц. д-р Веселин Христов – CISCO мрежови администратор, e-mail: veso@mgu.bg
• ас. Кремена Арсова – CISCO мрежови администратор, e-mail:
kremena.arsova@mgu.bg
• ас. Иван Дрънков – CISCO мрежови администратор, e-mail: ivan.drankov@mgu.bg