ПРИЕМ

Геологопроучвателен факултет – ГПФ

Ръководен екип

Декан
доц. д-р Борис Владимиров ВЪЛЧЕВ     CV
Кабинет: ГПФ, 249
Тел.: 8060221
e-mail: b_valchev@mgu.bg dekangpf@mgu.bg
Зам.-декан
доц. д-р Майя Людмилова ВАЦКИЧЕВА     CV
Кабинет: ГПФ, 249
Тел.: 8060320
e-mail: mayavack@mgu.bg
Началник УД
инж. Дияна Панчева ПАНТЕЛЕЕВА
Кабинет: ГПФ, 249
Тел.: 8060230
e-mail: d.panteleeva@mgu.bg; gpf@mgu.bg
Гл.експерт
Димитър Иванов Марков
Кабинет: ГПФ, 249
Тел.: 8060207
e-mail: d.markov@mgu.bg; gpf@mgu.bg

ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ НА ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ
Проф. д-р Стефчо Боянов СТОЙНЕВ
Е-mail адрес: stoynev@mail.bg
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ
Проф. дгн Руслан Иванов КОСТОВ
Е-mail адрес: rikostov@mgu.bg
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ НА ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ
Доц. д-р Борис Владимиров ВЪЛЧЕВ
E-mail адрес: b_valchev@mgu.bg, dekangpf@mgu.bg
ЧЛЕНОВЕ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ НА ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ
Хабилитирани преподаватели
Проф. дгн Димитър Славчев СИНЬОВСКИ
E-mail адрес: sinsky@mgu.bg
Проф. дгн Стефан Сотиров ДИМОВСКИ
E-mail адрес: dimovski@mgu.bg
Проф. дн Вили Младенов ЛИЛКОВ
E-mail адрес: lilkov@abv.bg
Проф. д-р Ради Георгиев РАДИЧЕВ
E-mail адрес: radirad@mgu.bg
Проф. д-р Йордан Иванов КОРТЕНСКИ
E-mail адрес: jordan_kortenski@abv.bg
Проф. д-р Стефчо Боянов СТОЙНЕВ
E-mail адрес: stoynev@mail.bg
Проф. д-р Ефросима Петрова ЗАНЕВА-ДОБРАНОВА
E-mail адрес: edobranova@abv.bg
Проф. д-р Николай Тонев СТОЯНОВ
E-mail адрес: nts@mgu.bg
Доц. д-р Анатолий Цанков АНГЕЛОВ
E-mail адрес: tonyagev@mgu.bg
Доц. д-р Бануш Стоянов БАНУШЕВ
E-mail адрес: banushev@mgu.bg
Доц. д-р Валери Валентинов САЧАНСКИ
E-mail адрес: valeri.sachanski@mgu.bg
Доц. д-р Иван Димитров ИВАНОВ
E-mail адрес: ivan.d.ivanov@mgu.bg
Доц. д-р Калин Иванов РУСКОВ
E-mail адрес:  rouskov@mgu.bg
Доц. д-р Камен Петков ПОПОВ
E-mail адрес: kpopov@mgu.bg
Доц. д-р Майя Людмилова ВАЦКИЧЕВА
E-mail адрес: mayavack@gmail.com
Доц. д-р Мартин Минков БОЯДЖИЕВ
E-mail адрес: martinb@mgu.bg
Доц. д-р Пламен Борисов САВОВ
E-mail адрес: psavov@mgu.bg
Доц. д-р Радостин Иванов ПАЗДЕРОВ
E-mail адрес: rpazderov@abv.bg
Доц. д-р Румен Кулев КУЛЕВ
E-mail адрес: r.kulev@abv.bg
Проф. д-р Светлана Георгиева БРАТКОВА
E-mail адрес: s_bratkova@mgu.bg
Доц. д-р Станислав Стефанов СТОЙКОВ
E-mail адрес: ststst@abv.bg
Доц. д-р Стефка Димитрова ПРИСТАВОВА
E-mail адрес: stprist@mgu.bg
Доц. д-р Христо Бориславов ДИМИТРОВ
E-mail адрес: hristo_dimitrov@mgu.bg
НЕХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Гл. ас. д-р Катерина Татянова НИКОЛОВА
E-mail адрес: nikolova_kat@yahoo.com
Гл. ас. д-р Николай Красимиров ХРИСТОВ
E-mail адрес: n_hristov@mgu.bg
Гл. ас. д-р Лъчезар Николов ГЕОРГИЕВ
E -mail адрес: lucho_sdng1@mail.bg
Ас. Атанас Иванов КИСЬОВ
E-mail адрес: at.kisyov@gmail.com
СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Иван Величков ЧАУШЕВ
E-mail адрес: lootex@abv.bg
Мая Любомирова МИНКОВА
E-mail адрес: maya.minkova@mgu.bg
Пламена Николаева КОЛЕВА
E-mail адрес: ppllamenakoleva@abv.bg