Съобщение от Катедра “Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ”

КАТЕДРА “СОНДИРАНЕ, ДОБИВ И ТРАНСПОРТ НА НЕФТ И ГАЗ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2021/2022 година

На 14 март 2022 г. ще се проведат:

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа в зала 261

за абсолвентите от специалност Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ на ОКС БАКАЛАВЪР

и

ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ от 9.00 часа в зала 262 – „Булгартрансгаз”

за абсолвентите от специалности „СДНГ”, „ДТСНГ”, „ПС , „Газоснабдяване” и „УГИ”  на ОКС МАГИСТЪР.

Записване за участие в Държавен изпит и Дипломни защити, и предаване на дипломните работи до 12:00 часа на 10.03.2022 в канцеларията на катедрата.