ПРИЕМ

Общо събрание

Общо събрание

Съгласно Правилник за дейността на МГУ „Св. Иван Рилски“, съставен на основата на Закона за висшето образование (ЗВО), Закон за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и на правилника за прилагането му (ППЗРАСРБ), Кодекса на труда (КТ), както и на други действащи нормативни актове в Република България:
Чл. 8. (1) Общото събрание е висш колективен орган за управление на МГУ и се състои от представители на академичния състав на основен трудов договор, на административния персонал и на студентите и докторантите от всички негови звена.

(2). Членовете, представляващи академичния състав, са не по-малко от 75 на сто и не повече от 84 на сто от състава на общото събрание, като не по-малко от една четвърт от тях са нехабилитирани преподаватели; членовете, представляващи студентите и докторантите, са не по-малко от 15 на сто от състава на общото събрание; членовете, представляващи административния персонал, са не повече от 5 на сто от състава на общото събрание, като имат поне един представител.
Чл. 9. (1) Представителите на нехабилитираните преподаватели и научни сътрудници, на студентите и докторантите в Общото събрание се избират на квотен принцип. Квотите са за всеки факултет и за Филиала.
(2) Изборите по ал. 1 се провеждат от общи събрания съответно на нехабилитираните преподаватели и научни сътрудници, а за студентите и докторантите – от общи събрания на студентите и докторантите в съответното основно звено. Общото събрание на служителите избира своите представители.
(3) (11.06.09.) Събранията по ал. 2 се организират от ръководителите на съответните звена.
(4) (08.06.2011 г.) Списъкът на студентите, които имат право да бъдат избирани за членове на ОС на МГУ се изготвят от деканатите. Той съдържа всички действащи студенти, редовна форма на обучение, които са записали съответната учебна година с не повече от два изпита.
Чл. 10. (1) Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно от неговия председател по решение на Академичния съвет, по искане на ректора, или на една четвърт от списъчния състав на Общото събрание.
(2) Съобщението за заседанието на Общото събрание и дневният му ред се обявяват писмено не по-късно от 5 дни преди датата на провеждането му.
(3) При липса на кворум, регламентиран в чл. 31, ал. 1 и 2 на този правилник, заседанието на Общото събрание се отлага с 30 минути. Ако след това отново няма кворум се насрочва ново заседание не по-късно от 12 дни. Новото заседание се обявява по реда на ал. 2.
(4) Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите, с изключение на приемането на „Правилник за дейността на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и промените в него, за което се изисква мнозинство по списъчния състав на Общото събрание.
Чл. 11. (1) Общото събрание на МГУ:
(1) избира за срока на мандата си с тайно гласуване председател и заместник-председател на Общото събрание измежду хабилитираните членове;(2) приема или изменя Правилника за дейността на МГУ;
(3) определя броя на членовете на Контролния съвет и избира с тайно гласуване за срока на мандата си председател, заместник председател и членове на Контролния съвет;
(4) избира с тайно гласуване ректор и предлага на министъра на образованието и науката сключването на договор за управление с избрания ректор.
(5) определя числеността на Академичния съвет и избира с тайно гласуване неговите членове;
(6) обсъжда и приема годишния доклад на ректора за състоянието на МГУ.
(7) се представлява от неговия председател.
(2) Председателят на общото събрание сключва с избрания ректор договор по чл. 107 от Кодекса на труда. Председателят на общото събрание представлява висшето училище по трудовото правоотношение за заеманата от ректора академична длъжност.