ПРИЕМ

Управление на газовата инфраструктура

„Управление на газовата инфраструктура“ е специализираща магистърската програма за подготовка на инженери и висши мениджери в газови компании и организации, които извършват пренос, търговия разпределение и експлоатация на природен газ. С обучението по специалността на магистрите се цели да се дадaт и най-новите знания и практики в тази област.

В тази категория са класически и модерни методи и средства за обучение по „Проектиране на газоснабдителни системи“, „Икономика и управление на газова компания“, „Управление на риска в газоснабдяването“, „Павила, стандарти и кодове за управление в газовата инфраструктура“, и т.н.

Дипломирането по специалността осигурява инженерно-технически познания и практически опит, благодарение на коитощесе реализирате катоуспешни мениджъри от ново поколение, способни устойчиво да решавате проблемите в газовата индустрията.

Професионално направление 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
Специалност Управление на газовата инфраструктура
ОКС Магистър
Професионална квалификация Инженер – магистър
Форма на обучение Редовна
Задочна
Срок на обучение 1.5 години (три семестъра)
2 години (четири семестъра)