ПРИЕМ

Специалност „Управление на добива и преработката на минерални суровини“ осигурява специализирана, професионална подготовка в две инженерни области, по направление добив и преработка на минерални суровини (руди на черни, цветни, редки, благородни метали, индустриални минерали и скали), с цел придобиване на управленски и организационни знания и умения, характерни, както за минен инженер, така и за инженер по преработка на полезни изкопаеми.

Завършилите специалността са квалифицирани да заемат ръководни и изпълнителски длъжности, в предприятия от минерално-суровинния сектор, открити и подземни рудници, обогатителни фабрики и други промишлени предприятия, свързани с енергийно-суровинната база, длъжности в проектантски компании и научно-изследователски институти и лаборатории.

Професионално направление 5.8. Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
Специалност Управление на добива и преработката на минерални суровини
ОКС Магистър
Професионална квалификация Инженер по управление на добива и преработката на минерални суровини
Форма на обучение Редовна
Задочна
Срок на обучение 1 година (два семестъра)
1.5 години (три семестъра)