ПРИЕМ

Проучвателна геофизика

Магистърската програма „Проучвателна геофизика“ е предназначена да подготви висококвалифицирани специалисти в областта на структурните геолого-геофизични изследвания свързани с търсенето, проучването и усвояването на находища на твърди минерални суровини.

„Проучвателна геофизика“ е специалност, която предлага класически и модерни методи и средства за обучение по актуалните дисциплини „Теория на физичното поле“, „Методи за решаване на некоректни задачи в геофизиката“, „Рудна геофизика“, „Промишлени типове минерални находища“, „Геостатистическа оценка на минералните находища“, „Цифрова обработка на изображения“ и т.н.

Дипломирането по специалността осигурява инженерно-технически познания и практически опит, благодарение на които ще се реализирате успешно в областта на прилагането на полеви, сондажни и дистанционни геофизични методи във всички етапи на търсене, проучване и експлоатация на находища на твърди полезни изкопаеми.

Завършилите инженер-магистъри по „Проучвателна геофизика“ могат да се реализират и в проектантски, научноизследователски и инженерингови организации и фирми, както у нас, така и в Европа или по света. Получената специализираща подготовка им дава възможност да работят и като ръководни кадри или експерти в държавни и обществени структури.

Професионално направление 4.4. Науки за Земята
Специалност Проучвателна геофизика
ОКС Магистър
Професионална квалификация Инженер – геофизик
Форма на обучение Редовна
Задочна
Срок на обучение 1 година (два семестъра)