ПРИЕМ

Оценка на екологичния риск и устойчиво развитие

„Оценка на екологичния риск и устойчиво развитие“ е широкопрофилна специалност, която позволява придобиване на комплексни знания в различни области на приложната екология (Оценка на екологичния риск, Екотоксикология, Биосензори и биоиндикатори) и опазването на околната среда (Управление на отпадъци, Управление качеството на водите, Управление качеството на почви) и свързаното с тях прилагане на принципите за устойчиво развитие.

Дипломирането по специалността осигурява знания и опит в широк кръг природни и технически науки, въз основа на които ще се реализирате като инженер-еколози в областта на промишлеността, държавните институции и изследователски институти, с цел възостановяване и поддържане на качествена околна среда.

Професионално направление 4.4. Науки за Земята
Специалност Оценка на екологичния риск и устойчиво развитие
ОКС Магистър
Професионална квалификация Инженер – еколог
Форма на обучение Редовна
Задочна
Срок на обучение 1.5 години (три семестъра)