ПРИЕМ

Машини, апарати и съоръжения за промишлена и битова газификация

Магистратурата „Машини, апарати и съоръжения за промишлена и битова газификация“ е продължение на специалност „Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии“, която на практика се явява широкопрофилна специалност, съставена от три подспециалности. Актуалността по тематиката е безспорна, както у нас така и в чужбина. Предлагат се класически и модерни методи и средства на обучение и нови, актуални учебни помагала по специалните дисциплини, изготвени от високо квалифицирани специалисти от практиката.

След успешното дипломиране по специалността, ще може да проектирате, използвате и поддържате газова, горивна и пречиствателна техника, както и газови и отоплителни съоръжения. Като магистри-инженери ще можете да извършвате контрол и мониторинг на инсталации свързани с топло- и газоснабдяването, както и пречиствателни станции и инсталации с промишлени и битови отпадъци.

Професионално направление 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
Специалност Машини, апарати и съоръжения за промишлена и битова газификация
ОКС Магистър
Професионална квалификация Инженер по газова техника и технологии
Форма на обучение Редовна
Срок на обучение 1.5 години (три семестъра)