ПРИЕМ

Завършвайки специалност „Маркшайдерство и геодезия“ Вие сте дипломиран с регулирана професия „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра“, който може да:

☑ Извършва и ръководи геодезични и маркшайдерски измервания, изчисления и графични дизайни в проучването и разработването на подземни находища, гео – математическо моделиране, запазване на сгради и съоръжения в райони, където се извършват минни работи, регулаторни и кадастрални дейности в населени и ненаселени места;
☑ Реализира знанията си в държавни институции и отдели на държавната администрация.

Професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия
Специалност Маркшайдерство и геодезия
ОКС Магистър
Професионална квалификация Регулирана професия „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра“
Форма на обучение Редовна
Срок на обучение Пет години