ПРИЕМ

Компютърни технологии в инженерната дейност

Магистърската програма „Компютърни технологии в инженерната дейност“ подготвя специалисти по компютърни технологии за осъществяване на дейности както в областта на традиционното развитие на компютърните технологии, така и в специфичната област на компютъризацията на минното дело, геологията и енергетиката.

В учебния план на магистърската програма са включени дисциплини, които дават познания в сферата на управление и анализ на данни (Oracle, Data Mining, Python), на разработването на web и мобилни приложения (ASP.NET, JAVA, XML) и на мениджмънта на софтуерни проекти.

Завършилите магистърска степен могат да продължат своето обучение в ОКС „доктор” в областта на компютърните науки.

Професионално направление 5.13. Общо инженерство
Специалност Компютърни технологии в инженерната дейност
ОКС Магистър
Професионална квалификация Инженер
Форма на обучение Редовна
Задочна
Срок на обучение 1 година (два семестъра)
1.5 години (три семестъра)