ПРИЕМ

„Икономическа геология“ е пълноценно и най-често избираното продължение на обучението от бакалавърската специалност „Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси“. Магистратурата предлага широк спектър от дисциплини, като „Икономика на минералните ресурси“, „Геостатистическо моделиране и оценка“, „Технологична и Технолого-икономическа оценка на минералните суровини“, „Металогения“, „Дистанционни методи“, „Руднична геология“, „Околорудни изменения на скалите“, „Органична петрология и геохимия“, „Фациален и палеогеографски анализ“, „Басейнов анализ“, „Геолого-промишлена оценка на въглищни находища“ и др.

Обучението по специалността „Икономическа геология“ осигурява най-съвременните теоретични и практически инженерно-геоложки знания, необходими в широкообхватната практика по търсене, проучване и оценка на находищата на полезни изкопаеми.

Професионално направление 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
Специалност Икономическа геология
ОКС Магистър
Професионална квалификация Инженер – Геологопроучвател
Форма на обучение Редовна
Задочна
Срок на обучение 1.5 години (три семестъра)