ПРИЕМ

Икономика на изкопаемите горива

„Икономика на изкопаемите горива“ е магистърска програма, предназначена да подготви високо квалифицирани специалисти по традиционни и нетрадиционни въглеводородни източници на изкопаеми горива. Обучението се реализира с най-съвременни методологии и методи, които обхващат фундаментални и приложни аспекти на геологията, търсенето, проучването и оценката на петролните, твърдите и съпътстващите ги суровини. Важен елемент от обучението е подготовката на студентите по дисциплини, свързани със законодателните отношения, икономиката при проучването и разработката на полезните изкопаеми, опазването на околната среда и устойчивото развитие при утилизацията им.

Дипломираните магистри могат да продължат образованието си в образователната и научна степен „доктор”, да се реализират в научни и научно‐проектантски институти и лаборатории, като университетски преподаватели, както и да заемат различни ръководни позиции в държавни и стопански структури.

Професионално направление 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
Специалност Икономика на изкопаемите горива
ОКС Магистър
Професионална квалификация Инженер – Геологопроучвател
Форма на обучение Редовна
Задочна
Срок на обучение 1.5 години (три семестъра)