ПРИЕМ

Електромобили

Специалност „Електромобили“ осигурява обучение на магистри, които могат да  провеждат изследователска дейност; да ръководят проектирането, изследването, управлението и конструирането на модули и системи за автомобилната индустрия; да изпълняват ръководни функции във фирмите и държавните организации.

Магистрите по тази специалност са подготвен: да прилагат съвременни информационни технологии в производствената, изследователската, проектно‐конструкторската и управленска дейности; в промишлените и транспортните електрозадвижвания; в експлоатацията и ремонта на електронно оборудване за промишлеността, бита, автомобили и електромобили; в проектирането на вградени автомобилни електронни системи и сензори.

Професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Специалност Електромобили
ОКС Магистър
Професионална квалификация Магистър – електроинженер
Форма на обучение Редовна
Задочна
Срок на обучение 1 година (два семестъра)
1,5 години (три семестъра)