ПРИЕМ

Електроенергетика и електрообзавеждане с възобновяеми източници на енергия

Специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане с възобновяеми източници на енергия” осигурява обучение на магистри, които могат да работят на всички длъжности, изискващи висше образование по специалността „Електроенергетика и електрообзавеждане” в производствени предприятия, електроцентрали с възобновяеми източници на енергия, научно‐изследователски центрове и институти, проектно‐конструкторски бюра, търговски фирми, в централни и местни органи на държавната власт.

Магистрите по тази специалност са подготвени: да прилагат съвременни информационни технологии в производствената, изследователската, проектно‐конструкторската и управленска дейности; да разработват и експлоатират системи с възобновяеми източници на енергия; да проектират електроцентрали с възобновяеми източници на енергия; да осъществяват комплексна технико‐икономическа оценка на разработвани проекти, системи и технологии за производство, пренасяне и използване на електрическа енергия от възобновяеми източници; да прилага съвременни информационни технологии и методи за моделиране при експлоатация и проектиране на електротехнически системи; да оптимизира режима на работа на сложни технически системи.

Професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Специалност Електроенергетика и електрообзавеждане с възобновяеми източници на енергия
ОКС Магистър
Професионална квалификация Магистър – електроинженер
Форма на обучение Редовна
Задочна
Срок на обучение 1 година (два семестъра)
1,5 години (три семестъра)