ПРИЕМ

Студентите от специалност „Геотехника“ изучават учебни дисциплини, разглеждащи геодинамичните процеси в строителните почви, устойчивост на откосите и склоновете, противосвлачищни мероприятия и др.

Завършилите тази специалност могат да работят като технолози и проектанти, в това число ръководители на дружества и фирми, извършващи строителни и проучвателни дейности в областта на подземното градско и хидроенергийно строителство, строителство на метрополитени, строителство на промишлени и битови депа за отпадъци, заздравяване на сгради и надземни укрепващи съоръжения и др.

Професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Специалност Геотехника
ОКС Магистър
Професионална квалификация Инженер по геотехника
Форма на обучение Редовна
Задочна
Срок на обучение 1.5 години (три семестъра)
2 години (четири семестъра за задочна)