Геоинформационни системи при управление на земи и природни ресурси

….

Професионално направление ПН 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Специалност Геоинформационни системи при управление на земи и природни ресурси
ОКС Магистър
Професионална квалификация
Форма на обучение Редовна
Срок на обучение