ПРИЕМ

Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии

Магистратурата „Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии“ е продължение на същата специалност „ГГПТТ“ от ОКС “бакалавър“, която на практика се явява широкопрофилна, съставена от три подспециалности. Въведени се класически и модерни методи и средства на обучение, както и актуални учебни помагала по специалните дисциплини, изготвени от високо квалифицирани специалисти от практиката.

След успешното дипломиране по специалността, ще може да проектирате, използвате и поддържате газова, горивна и пречиствателна техника, както и газови и отоплителни съоръжения. Като магистри-инженери ще можете да извършвате контрол и мониторинг на инсталации свързани с топло- и газоснабдяването, както и на пречиствателни станции и инсталации с промишлени и битови отпадъци. Завършилите магистри могат да се реализират в различни фирми и организации, проектиращи и контролни звена, имащи връзка и с пренасянето и използването на природен газ.

Професионално направление 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
Специалност Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
ОКС Магистър
Професионална квалификация Инженер – магистър
Форма на обучение Редовна
Задочна
Срок на обучение 1.5 години (три семестъра)