ПРИЕМ

Газоснабдяване

„Газоснабдяване“ е специализираща магистърската програма за подготовка на инженери в сферата на проектиране, изграждане и експлоатация на газови инфраструктурни обекти. Подготовката на магистрите, дава възможност за успешна реализация в български и чужди газови компании, национални агенции в енергийния сектор и органи за строителен и технически надзор.

Учебната програма съчетава най-добрите традиции в сектора с иновативни модели методи и средства за обучение. Акцент в учебната програма са темите по „Надземно и подземно съхраняване на газа“, „Промишлена и битова газификация“, „Икономика и управление на газова компания“, „Газоизмервателна и регулираща техника“, „Експлоатация и ремонт на газоснабдителни системи“ и т.н.

Дипломирането по специалността осигурява инженерно-технически познания и практически опит, благодарение на коитощесе реализирате катоуспешни ръководни кадри, проектанти и администратори от ново поколение, способни устойчиво да решавате проблемите в енергийния и газов сектор.

Професионално направление 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
Специалност Газоснабдяване
ОКС Магистър
Професионална квалификация Инженер – магистър
Форма на обучение Редовна
Задочна
Срок на обучение 1.5 години (три семестъра)
2 години (четири семестъра)