Възстановяване на нарушени ландшафти

….

Професионално направление ПН 4.4. Науки за земята
Специалност Възстановяване на нарушени ландшафти
ОКС Магистър
Професионална квалификация
Форма на обучение Редовна
Срок на обучение