ПРИЕМ

Възстановяване на нарушени ландшафти

Магистратурата по „Възстановяване на нарушени ландшафти“ е съвместна магистърска програма между Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и Лесотехнически университет – София.

Нейният дизайн гарантира покриването на широк спектър от теми и подходи от практиката на възстановяването на нарушени ландшафти.

Обучението предоставя широки възможности за професионална реализация в държавната, областна и общинска администрация, в дейности по опазване на околната среда във фирми, проектантски групи и научно-изследователски организации.

Придобилите образователно-квалификационна степен “магистър” по “Възстановяване на нарушени ландшафти” могат да кандидатстват за продължаване на обучението си и придобиване на ОНС “доктор”, както и да участват в различни форми на продължаващо обучение.

Професионално направление ПН 4.4. Науки за земята
Специалност Възстановяване на нарушени ландшафти
ОКС Магистър
Професионална квалификация Магистър по възстановяване на нарушени ландшафти
Форма на обучение Редовна
Срок на обучение 1.5 години (три семестъра)