ПРИЕМ

Магистратурата по „Техника и технология на взривните работи – производство на взривни материали“ е единствената по рода си в България. Програмата осигурява фундаментални познания по технологията и организацията на производството на различни взривни вещества, средства за взривяване, а също с основите на пиротехниката и производство на пиротехнически изделия.

Широко застъпено е обучението по правилата за безопасност при производство и употреба на взривните материали, тяхното транспортиране, съхранение, отчетност и др. В процеса на обучение се формират знания и умения за изработване на проекти, за участие в научни форуми (конференции, симпозиуми, конгреси) и за самостоятелно научно изследване – разработване на дипломна теза.

Обучението предоставя широки възможности за професионална реализация в научно‐изследователски, проектантски и консултантски организации, предприятията на военно-промишления комплекс; граждански обекти и управленски структури на национално и регионално ниво.

Успешно завършилите обучението си придобиват образователно‐квалификационна степен „магистър” и могат да продължат обучението си в образователна и научна степен „доктор”.

Професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Специалност Техника и технология на взривните работи – производство на взривни материали
ОКС Магистър
Професионална квалификация Инженер по техника и технология на взривните работи – производство на взривни материали
Форма на обучение Редовна
Задочна
Срок на обучение 1.5 години (три семестъра)
2 години (четири семестъра)