ПРИЕМ

Биотехнология

Биотехнология“ е широкопрофилна и интердисциплинарна специалност, която предлага теоретична, практична и приложна специализирана подготовка по актуални дисциплини като „Биотехнологии за микробни метаболити“, „Биосензори и биоиндикатори“, „Реакторна техника в биотехнологията“, „Съвременни методи за структурен и количествен анализ“, „Биотехнологични системи за генериране на зелена енергия“, „Биотехнологии за детоксикация на органични замърсители“ и т.н.

Дипломирането по специалността осигурява знания и практически опит в природни и технически науки, благодарение на които ще се реализирате като специалист в биотехнологични производствено-технологични процеси в сферата на минералните и екологични биотехнологии, както и енергийния сектор за зелена енергия.

Професионално направление 5.11 Биотехнологии
Специалност Биотехнология
ОКС Магистър
Професионална квалификация Инженер – биотехнолог
Форма на обучение Редовна
Срок на обучение 1.5 години (три семестъра)