ПРИЕМ

Научно-изследователска лаборатория
"Енергийни георесурси"

Представяне

Създаден е през 2000 г. с решение на Академичния съвет към Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”, с предмет на дейност: научно изследователска, учебно-квалификационна, информационна, инженерингова, експертно-консултантска и други дейности в областта на търсенето, проучването, оценката и екологията на енергийните георесурси (нефт, природен газ, изкопаеми твърди горива, геотермална енергия и нетрадиционни източници на въглеводороди: метан от въглищните находища, газохидрати, разтворени газове и др.)

На базата на интегрирани разномащабни информационни масиви извършва анализи, обобщения и оценки в областта на регионалната геология и за целите на търсенето, проучването и геоложките основи на разработването на находища на изкопаеми горива и на обекти за подземно съхраняване на природен газ и въглероден диоксид (СО2):

 • разработва интегрирани историко-геоложки модели на басейновото пространство в сложни термобарични условия;
 • изучава въглеводородния потенциал и извършва геоложко райониране на перспективни територии на сушата и акваторията;
 • оценява потенциалните ресурси от изкопаеми горива в конкретни ареали;
 • елементаризира стратиграфския профил на седиментните формации от различен литолого-фациален тип по литоложки, физични и други показатели;
 • изучава литоложките, физичните, физико-химичните и флуидодинамичните свойства на резервоарните системи от различен тип;
 • извършва зониране на пространството на резервоарните системи по характеристични показатели;
 • оценява геоложките предпоставки, условията и възможностите за подземно съхраняване на природен газ и СО2 в потенциални хранилища от различен тип;
 • изучава физичните и физико-химичните аспекти на механизма на процесите, съпътстващи разработването на въглеводородните акумулации и подземното съхраняване на природен газ и СО2;
 • разработва физико-химични, хидродинамични, математични и други специализирани модели на многофазна филтрация в резервоарни системи от различен тип;
 • провежда стандартни и специализирани лабораторни и други изследвания на резервоарните и изолиращите скали и пластовите системи;
 • изготвя информационни пакети и други документи за конкурси за получаване на лиценз за търсене и проучване на находища на енергийни георесурси;
 • осъществява различни форми на обучение на специалисти и извършва експертно-консултантска, информационна и други дейности в сферите на своите компетенции.

В зависимост от тематичната насоченост на изпълняваните проекти, в състава на изследователските екипи участват специалисти от БАН, СУ и други организации.

Дейността на центъра се осъществява с участието на лицензирани лаборатории за специализирани изследвания, както и разнопрофилни високо квалифицирани специалисти от редица учебни, изследователски, научно-информационни инженерингови и други звена и фирми от Университета и извън него. За своето над 20 годишно съществуване Центъра е изготвил над 30 научно-приложни разработки за нуждите на чуждестранни и български организации и ведомства: CBM Energy – САЩ, OMV – Австрия, Merlous Resources – Англия, Associated Business Consultants JmbH –Германия, Пручване и добив на нефт и газ АД , Овергаз Инк  АД, Енемона  АД, МОСВ, «Булгартрансгаз» ЕАД и др.

През последните години НИЦ Енергийни георесурси има водеща роля в разработване на методологичните и приложните аспекти на подземното съхраняване на природен газ и СО2.

Членове на лабораторията

Ръководител
проф. д-р Ефросима Петрова ЗАНЕВА-ДОБРАНОВА
Кабинет: ГПФ, 358
Тел.: 028О60350, 0888 72 50 83
Е-mail:  edobranova@abv.bg