Катедра „Обогатяване и рециклиране на суровини“

Състав на катедрата

Ръководител катедра
проф. дн Ирена Любенова ГРИГОРОВА     CV

Кабинет: МТФ, 30
Тел.: 8060256
e-mail: vice_rector_nid@mgu.bg, irena.grigorova@mgu.bg

доц. д-р Валерия Кирякова КОВАЧЕВА-НИНОВА     CV

Кабинет: МТФ, 25
Тел.: 8060256
e-mail: valia@mgu.bg

гл.ас. д-р Тодор Тонев АНГЕЛОВ     CV

Кабинет: МТФ, 132
Тел.: 8060258
e-mail: todor.anglelov@mgu.bg

гл.ас. д-р Теодора Маврова ЯНКОВА     CV

Кабинет: МТФ, 31
Тел.: 8060258
e-mail: teodora.qnkova@mgu.bg

ас. инж. Люпчо Димитров     CV

Кабинет: МТФ, 124
Тел.: 8060274
e-mail: Ljupcho.dimitrov@mgu.bg

Хоноруван преподавател
проф. д-р Иван Михайлов НИШКОВ     CV

Кабинет: МТФ, 128
Тел.: 8060253
e-mail: inishkov@gmail.com

Хоноруван преподавател
проф. дтн Владко Тодоров ПАНАЙОТОВ     CV

Кабинет: МТФ, 26
Тел.: 8060254
e-mail: vladko.panaiotov@mgu.bg

инж. Валентин Василев НОЖАРОВ

Кабинет: МТФ, 32
Тел.: 8060257
e-mail: ors@mgu.bg