ПРИЕМ

Катедра „Обогатяване и рециклиране на суровини“

Състав на катедрата

в.и.д. Ръководител катедра
гл. ас. д-р Теодора Маврова ЯНКОВА  CV
Кабинет:
МТФ, 31
Тел.: 8060258
e-mail: teodora.qnkova@mgu.bg
проф. дн Ирена Любенова ГРИГОРОВА     CV

Кабинет: МТФ, 30
Тел.: 8060256
e-mail: vice_rector_nid@mgu.bg, irena.grigorova@mgu.bg

проф. д-р Маринела Иванова ПАНАЙОТОВА     CV

Кабинет: МТФ, 327
Тел.: 8060305
e-mail: marichim@mgu.bg m_panayotova@mgu.bg

гл. ас. д-р Тодор Тонев АНГЕЛОВ     CV

Кабинет: МТФ, 132
Тел.: 8060258
e-mail: todor.anglelov@mgu.bg

гл. ас. д-р Господинка Динкова ГИЧЕВА     CV

Кабинет: МТФ, 325
Тел.: 8060308
e-mail: g.gicheva@mgu.bg

гл. ас. д-р Александър Симеонов ЧАНАЧЕВ     CV

Кабинет: МТФ, 326
Тел.: 02 8060309
e-mail: a.chanachev@mgu.bg

гл. ас. д-р Росен Валериев ИВАНОВ    CV

Кабинет: МТФ, 100B
Тел.: 8060578
e-mail: r.ivanov@mgu.bg

гл. ас. д-р Даниел Пламенов ГЕОРГИЕВ     CV

Кабинет: МТФ, 216
Тел.: 80602280
e-mail: d.georgiev@mgu.bg

гл. ас. д-р Сотир Каменов ПЛОЧЕВ     CV

Кабинет: МТФ, 100B
Тел.: 8060578
e-mail: s.plochev@mgu.bg

ас. инж. Люпчо ДИМИТРОВ    CV

Кабинет: МТФ, 124
Тел.: 8060274
e-mail: Ljupcho.dimitrov@mgu.bg

no image ava aс. инж. Костадин Христов ХРИСТОВ

Кабинет: МТФ, 124
Тел.: 8060274
e-mail: support@mgu.bg

Хоноруван преподавател
проф. д-р Иван Михайлов НИШКОВ     CV 

Кабинет: МТФ, 128
Тел.: 8060253
e-mail: inishkov@gmail.com

Хоноруван преподавател
проф. дтн Владко Тодоров ПАНАЙОТОВ     CV 

Кабинет: МТФ, 26
Тел.: 8060254
e-mail: vladko.panaiotov@mgu.bg