ПРИЕМ

Хидрогеология

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”
гр. СОФИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 4.4.
„НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА“

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА
„ХИДРОГЕОЛОГИЯ“

АНОТАЦИЯ

Докторската програма по научна специалност „Хидрогеология“ към катедра „Хидрогеология и инженерна геология“ има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти в областта на проучването, използването, опазването и управлението на подземните водни ресурси.

Научните изследвания на докторантите са приложно ориентирани към проблеми, свързани с оценката и ефективното използване на пресните и минералните подземни води; техногенното замърсяване и защитата на подземните води и почвите; интрузията на солени морски води в крайбрежни водоносни хоризонти; отводняването на големи минни обекти и инженерни съоръжения в сложни хидрогеоложки условия; проучването и добива на геотермална енергия; геотехнологичния добив на полезни изкопаеми; математическото моделиране на филтрационни, миграционни и топлинни процеси във водонаситена и ненаситена среда; влиянието на климатичните промени върху подземните води.

В курса на обучение докторантите изучават и полагат изпити по един чужд език и базовите учебни дисциплини Статистически методи и програми за създаване на бази с данни, Географски информационни системи и Методи и компютърни програми за решаване на хидрогеоложки задачи. По избор някои от базовите дисциплини могат да бъдат заменени с други тясно свързани с темата на дисертацията учебни дисциплини.

Завършилите докторската програма по научна специалност „Хидрогеология“ намират много добра професионална реализация не само в тесните рамки на хидрогеологията, но и в сферите на водоснабдяването, проучването и добива на полезни изкопаеми и земна топлина, енергетиката, строителството, екологията и др. Те могат да заемат ръководни и експертни позиции в български и чуждестранни проектантски и инженерингови фирми научноизследователски институти, обществени организации и държавни структури. Придобитата научна и образователна степен им дава право да бъдат ръководители и/или ключови експерти в национални или международни научни проекти, както и да заемат академични длъжности системата на висшето образование.